Verkeerstickets: niet-opbrengst

tijdens het gebruik van een motorvoertuig, niet-opbrengst op een recht-van-door kan niet alleen leiden tot ernstige ongevallen, maar het kan ook leiden tot boetes, Vergoedingen, schorsing van uw rijbewijs, en zelfs gevangenisstraf. Meer informatie over de Missouri falen om statuut te geven, en wat te doen als u wordt belast met MRD Advocaten.

niet – opbrengst-Verkeersbewijs Statuut

citaat: MO Rev Stat § 304.351 (2018)

304.351. Recht van overpad op kruispunt-borden op kruispunten-overtreding, straf-extra straffen-definities – volgorde van opschorting, inhoud,beroep.

 1. de bestuurder van een voertuig dat een kruispunt nadert, moet voorrang geven aan een voertuig dat het kruispunt vanaf een andere snelweg is binnengekomen, mits er op dat kruispunt echter geen vorm van verkeersleiding is.
 2. wanneer twee voertuigen op ongeveer hetzelfde tijdstip op een kruispunt van verschillende snelwegen rijden, moet de bestuurder van het Voertuig Links de voorrang geven aan de bestuurder van het voertuig rechts. Deze onderafdeling is niet van toepassing op voertuigen die elkaar vanuit tegengestelde richtingen benaderen wanneer de bestuurder van een van deze voertuigen probeert of een bocht naar links maakt.
 3. de bestuurder van een voertuig binnen een snijpunt dat naar links wil draaien, moet de weg wijzen naar een voertuig dat vanuit de tegenovergestelde richting nadert en zich binnen het snijpunt of zo dicht daarbij bevindt dat dit een onmiddellijk gevaar vormt.
 4. (1) de state highways and transportation commission met betrekking tot de state highways and local authorities met betrekking tot andere onder hun jurisdictie vallende snelwegen kan doorwegen en rechtopstaande stopborden of opbrengstborden aanwijzen bij bepaalde ingangen daarvan, of kan elke kruising aanwijzen als een stopkruising of als een opbrengstkruising en rechtopstaande stopborden of opbrengstborden bij een of meer ingangen van een dergelijk kruispunt.

(2) preferentieel doorgangsrecht op een kruispunt kan worden aangegeven met stop-of opbrengsttekens zoals toegestaan in deze sectie:

(a) Behalve wanneer gericht om verder te gaan door een politieagent of traffic-control-signaal, iedere bestuurder van een voertuig nadert een stop-kruising, aangegeven door een verkeersbord, zal stoppen op een duidelijk aangegeven stop, maar als er geen, voor het invoeren van het zebrapad aan de nabije kant van het kruispunt, of indien er geen dan op het punt het dichtst bij de kruisende rijbaan waar de chauffeur heeft uitzicht op een naderende verkeer op de kruisende weg voor het invoeren van de kruising. Na te zijn gestopt, moet de bestuurder het recht van overpad overdragen aan een voertuig dat het kruispunt van een andere snelweg is binnengekomen of dat de snelweg zo dicht nadert dat het onmiddellijk gevaar oplevert gedurende de tijd dat de bestuurder over of binnen het kruispunt rijdt.

(b) De bestuurder van een voertuig nadert een rendement teken wordt in gehoorzaamheid aan het teken vertragen tot een snelheid redelijk om de bestaande voorwaarden en, indien nodig voor de veiligheid om te stoppen, zal stoppen op een duidelijk aangegeven stop, maar als er geen is, staat op het punt het dichtst bij de kruisende rijbaan waar de chauffeur heeft uitzicht op een naderende verkeer op de kruisende weg. Na het vertragen of stoppen moet de bestuurder het recht van overpad zo dicht mogelijk overdragen aan een voertuig op het kruispunt of op een andere snelweg dat dit onmiddellijk gevaar oplevert gedurende de tijd dat het verkeer over of binnen het kruispunt rijdt.

  1. de bestuurder van een voertuig dat op het punt staat een snelweg op te gaan of over te steken vanaf een steegje, gebouw of een privéweg of oprit, moet het recht geven over te gaan naar alle voertuigen die op de te betreden snelweg naderen.
  2. de bestuurder van een voertuig dat van plan is een bocht naar links te maken in een steegje, privéweg of oprit, moet voorrang geven aan elk voertuig dat vanuit de tegenovergestelde richting nadert, wanneer het maken van een dergelijke bocht naar links een verkeersrisico zou opleveren.de state highways and transportation commission of de lokale autoriteiten met betrekking tot wegen die onder hun respectieve rechtsgebieden vallen, kunnen op elk gedeelte waar de bouw of groot onderhoud wordt uitgevoerd, een snelheidsbeperking in dergelijke gebieden vaststellen door het plaatsen van passende borden, en de exploitatie van een motorvoertuig boven deze snelheidsbeperking in het aldus geplaatste gebied wordt beschouwd als prima facie bewijs van onzorgvuldig en onvoorzichtig rijden en een schending van artikel 304.010.
  3. niettegenstaande het bepaalde in sectie 304.361, overtreding van deze sectie wordt beschouwd als een klasse C misdrijf.naast de in onderafdeling 8 van deze afdeling genoemde straf wordt een straf van maximaal tweehonderd dollar vastgesteld voor eenieder die schuld bekent of schuldig wordt bevonden aan een schending van deze afdeling waarbij de dader lichamelijk letsel blijkt te hebben veroorzaakt. Het Hof kan de schorsing van de rijbevoegdheid van deze persoon voor een periode van dertig dagen gelasten.naast de in onderafdeling 8 van deze afdeling genoemde straf wordt een straf van maximaal vijfhonderd dollar vastgesteld op een persoon die schuld bekent of schuldig wordt bevonden aan een schending van deze afdeling waarbij de dader ernstig lichamelijk letsel blijkt te hebben veroorzaakt. Het Hof kan de schorsing van de rijbevoegdheid van deze persoon voor een periode van negentig dagen gelasten.naast de in onderafdeling 8 van deze afdeling genoemde straf, wordt een persoon die schuld bekent of schuldig wordt bevonden aan een schending van deze afdeling waarbij de dader een dodelijk ongeval blijkt te hebben veroorzaakt, een straf opgelegd van maximaal duizend dollar. Het Hof kan de schorsing van de rijbevoegdheid van deze persoon voor een periode van zes maanden gelasten.
  4. zoals gebruikt in de onderafdelingen 9 en 10 van deze afdeling, hebben de termen “lichamelijk letsel” en “ernstig lichamelijk letsel” de Betekenis die daaraan wordt toegekend in sectie 556.061.voor elke door de rechter bevolen schorsing op grond van de onderafdeling 9, 10 of 11 van deze afdeling, legt de directeur van de Dienst de schorsing op zoals bepaald in de beschikking van de rechter. Het bevel tot opschorting bevat de naam van de overtreder, het rijbewijsnummer van de overtreder, het burgerservicenummer en de ingangsdatum van de schorsing. Elk beroep op een schorsing opgelegd krachtens lid 9, 10, of 11 van deze sectie is een rechtstreeks beroep op het gerechtelijk bevel en onderworpen aan toetsing door de president van de rechtbank van het circuit of een andere rechter binnen het circuit anders dan de rechter die het oorspronkelijke bevel tot opschorting van het rijbewijs heeft uitgevaardigd. De vermelding door de directeur van de belastingdienst van de door de rechter bevolen schorsing op het rijbewijs is geen beslissing die onderworpen is aan herziening krachtens artikel 302.311. Elke schorsing van het rijbewijs bevolen door de rechtbank op grond van deze sectie is een aanvulling op elke andere schorsing die kan optreden als gevolg van de veroordeling onder andere bepalingen van de wet.

straf voor een veroordeling

straffen voor een niet-veroordeling hangen grotendeels af van het resultaat of de schade die is opgetreden als gevolg van de overtreding. Als de overtreding lichamelijk letsel veroorzaakte, is er een boete van maximaal $200 en een schorsing van het rijbewijs voor 30 dagen. Als de overtreding een ernstig letsel veroorzaakt wordt de boete verhoogd tot $ 500 en een periode van schorsing van 90 dagen. Tot slot, als de niet-opbrengst veroorzaakt een fatale, de boete is tot $ 1000 en intrekking van de rijrechten voor zes maanden.

volstaat om te zeggen dat de straffen voor deze verkeersovertreding ernstig zijn — en als u geconfronteerd wordt met een mogelijk falen om een veroordeling op te leveren, is het cruciaal om contact op te nemen met een verdedigingsteam dat ervaring heeft met verkeersregels. Bij MRD advocaten hebben we de ervaring om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gehandhaafd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.